WE’LL BE BACK SOON !

FASTCOMMERZ ประกาศปรับปรุงระบบ

เพื่อให้การใช้งานระบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น Fastcommerz ขอแจ้งปรับปรุงการใช้งานชั่วคราว
ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้และหน้าเซลเพจจะไม่แสดงผลในช่วงเวลาดังกล่าว
ทาง Fastcommerz ขอแนะนำลูกค้าทุกท่านปิดการยิงโฆษณาที่ส่ง Traffic จากทุกแพลตฟอร์มมายังเซลเพจในช่วงเวลาข้างต้น

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย
"Fastcommerz เราพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด"

เพื่อให้การใช้งานระบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น Fastcommerz ขอแจ้งปรับปรุงการใช้งานชั่วคราว
ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้และหน้าเซลเพจจะไม่แสดงผลในช่วงเวลาดังกล่าว
ทาง Fastcommerz ขอแนะนำลูกค้าทุกท่านปิดการยิงโฆษณาที่ส่ง Traffic จากทุกแพลตฟอร์มมายังเซลเพจในช่วงเวลาข้างต้น

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย
"Fastcommerz เราพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด"

ไม่สามารถเข้าเว็บได้ ติดต่อมาที่

facebook  line  phone